Senin, 30 Januari 2012

Naskah Drama Bahasa Jawa Bambang Abang Bambang Putih


Naskah Drama Bahasa Jawa Bambang Abang Bambang Putih (plesetan Bawang Merah Bawang Putih)
NASKAH DRAMA
Alkisah neng desa eneng keluarga yaiku ana Bambang Abang, Bambang Putih,lan ibu tirine. Bambang Putih disiksa lan di unek-unekke marang ibu lan sedulur tirine saben dina.
Bambang Abang         : “Putih… Putih…!! rene kowe. Kowe… saiki kudu ngresiki ruang tamu iki nganti reesiik tenan, ojo nganti ana regetan sitik wae sing nemplek neng ruang tamu. (karo malang kerik). He…di eleng-eleng jo nganti lali!! (ngethak sirahe  Bambang Putih) nganti aku tekan kene menehngon iki ora resik,awas kwe !!mudeng tho karepku !! (mencebir dan membuang muka).”
Bambang Putih           : “Injih, Bambang Abang… (nunduk banjur lunga njupuk sapu).”
 Ibu                               : “Lho, . Bambang Putih neng ngendi yo, thek ora kethok rupane yo! (karo ndeloki kiwo tengen) Putih… Putih… Putih…! kowe neng ngendii !!,budek opo piye celuki ket mau ora krungu!!”
Bapak                           : “ana apa to bu..bu…! (bingung).”

Ibu                                : “We..lha dalah Bapak tho,kapan le teko pak, thek aku ora krungu bapak seng mlebu ngomah. (nyekeli tanganne).”
Bapak                           : “Pancen bapak mau ora ngucap salam,masalahe krungu ibuk bengak-bengok nyeluki Bambang Putih. Lha si Bwang Putih neng ngendi he bu.? Lak ora nopo-nopo to deke.? (bingung).”
Ibu                                : “Ora ngopo-ngopo og pak, santé wae ra usah kuwatir (karo ngelus-elus tangan bojone) Ibu wedhi Bambang Putih nak nganti ngopo-ngopo, ee lha dalah wonge malah lagi turu neng kamar galo, pak. “
Bapak                           : “matur nuwun ya bu, Bapak remen tenan nduwe bojo seng pengerten tenan koyo Ibu, (ngelus rambut bojone).Ya wes nak ngono bapak tak mangkat dagang neng pasar meneh yo bu, paling bapak neng kono 1 minggu. Tulung ibu njogo dir lan anak-anak apik-apik yo buk, oh iyo iki ana duwit cuku nggo kebutuhan seminggu iki buk(ngekke duwit).Yo wes buk, bapak tak mangkat sek yo.Assalamu’alaikum.. (ngajak salaman).”
Ibu B. Abang                : “Iya pak (ngambung tanganne bapak)ati-ati neng ndalan yo pak, da…! Hemm…bola-bali bojo pekok’an,mbok kira aku seneng karo kwe tenan po! Aku ki gor seng karo duwit mu karo omah mu iki… ha… ha… ha… (karo ngetung duwit). Putih… putih…putih…rene kowe! (nyengar-nyengir).”
Bambang Putih           : “Ya… ya… bu, wonten kenopo bu?”
Ibu B. Putih                  : “Kowe aket mau kineng ndi wae,tak celuki ora lek ndang moro? (narik lan njorokke bambang putih) , budek opopiye kupingmu kuwi… (ngalihke sawangan).”
Bambang Putih           : “Injih bu ,kula wau nembe bobok dadose mboten radi ketingal suarane ibu…! (wedi).”
 Ibu B. Abang               : “Ya wes, (ngangguk-ngangguk) saiki kwe ngumbahi klambi rege kae neng kali? Ojolali Bambang Putih,sak durunge ibu bali meneh kumbahan mau kudu wes resik kabeh lan omah iki kudu wes resik meneh! Ngerti ra kwe….! (mbentak).
Ing kamar, Ibunda ratu lagi bingung mikirke kerajaan sing lagi dipimpin. Deweke wis tuwa lan saiki lagi lara. Deweke banjur nyeluk tabib kerajaan.
Ibunda ratu                  : Bib, aku ki jane lara apa tho? Kok ora mari-mari?
Tabib                            : mboten punapa-punapa kanjeng ratu.
Ibunda Ratu                 : Kowe ora sah ngapusi aku.
Tabib                            : Inggih kanjeng ratu. Saestu kula mboten goroh.
Ibunda Ratu                 : lha aku iki kapan marine?
Tabib                            : njih panjenengan ingkang sabar mawon sekedap malih.
Tabib metu saka kamar e kanjeng ratu banjur nemoni sang Putri.
Putri                             : Pripun pak kahananipun Ibunda?
Tabib                            : yuswanipun kanjeng Ratu manawi miturut prakiraan kula namung gari 49 dinten.
Putri                             : opo?
Tabib                            : mboten sah kawatir, taksih wonten 1 cara malih.
Putri                             : Napa niku pak? Piye carane pokok e bundaku kudhu selamet.
Tabib                            : Panjenengan kedhah nggawe obat saka 3 godong, yaiku godong kolonjono, mahkuta dewa lan tapak dara ing kurun wekdal 49 dina.
Ing liya panggon, Bambang putih mangkat neng kali ameh ngumbahi klambi seng reget mau.
Bambang putih          : Ya Allah, kapan aku urip penak ya Allah?
Sawise rampung ngumbahi Bambang Putih banjur bali mulih. Ing ndalan, deweke nemu kembang ingkang apik banget. Kembang kuwi banjur dijabut lan digawa bali. Tekan ngomah, Kembang kuwi mau banjur ditandur ing ngarep omah.
Pengawal                    : Putri, kita sampun madosi godong nganti 39 dinten, taksih kirang 1 godong malih.
Putri                            : Ra pa pa, sing penting usaha sik, ojo nyerah. Iki amanat saka ratu nggo nylametke ratu.
Pengawal                   : Niku enten ndeso, menawi kita nyobi pados dateng mrika pripun ?
Putri                           : ya
ing ngomahe bambang abang.
Pengawal                   : assalamu’alaikum .. (dodok-dodok lawang)
Bambang abang        : ya, kosek
Bambang abang nginjen jendela, banjur mbukake lawang.
Bambang abang        : wonten punapa nggih ?
Putri                           : mekaten mas, kula badhe tanglet . ing ngajeng punika kembange sinten ?
Ibu tiri                        : loh loh? Iki putri to? Wonten kersa punapa kok mampir  omah kula? (ujuk-ujuk nyauri)
Pengawal                   : mekaten bu,kula badhe tanglet punika kembange sinten?
Ibu tiri                        : oh niku nggene anak kula. Pripun to?
Pengawal                   : menawi kembang kula niku kula tumbas pripun?
Ibu tiri                        : oh nggih .. saged,niku nggene anak kula si bambang abang kok. Yo ra le? Oleh to?
Bambang abang        : oh inggih bu. Mboten napa-napa.
Putri                           : matur nuwun sanget nggih mas.
Bambang abang banjur njabut kembang kui mau, nanging ora bisa. Ujuk-ujuk bambang putih teka saka alas, deweke bingung, kenapa akeh uwong nang ngarep omahe
Bambang putih         : kowe menh ngapa mas ?
Bambang abang        : wis kowe menengo wae, iki kembangku, iki urusanku.
Putri                           : pripun mas? Saged mboten? Menawi niku mboten nggene panjenengan kembang niku mboten saged di jabut. Cobi mas niku wau mawon.
Bambang abang        : ora mungkin,,kuwi cetha gonaku !
Putri                           : nyobi mawon rumiyin.
Bambang putih banjur nyoba lan bisa njabut kembang kui mau amarga kui kembange deweke.
Bambang abang        : niki putri.
Putri                           : inggih,matur suwun nggih mas.

Ning kerajaan.
Putri                           : pak menika godong sing dibutuhaken sampun ketemu sedaya. Oh ya, kene.
Sawise ngombe ramuan saka 3 godong mau. Kanjeng ratu banjur mari.
Kanjeng Ratu             : nduk,aku pengen ketemu karo wong sing duwe kembang iku mau ?
Putri                           : inggih, wonten punapa ta bu ?
Kanjeng Ratu             : aku pengen ndadekake deweke dadi mantuku, amarga wis bisa nylametake uripku. Kowe nek ya gelem ta nduk ?
Putri                           : kersa sanget bu..
Sawise kui mau, Bambang putih lan putri nikah lan urip ayem tentrem dadi keluarga sing sakinah mawadah lan warahmah. Alhamdulillah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar